Müügitingimused

Üldtingimused

1.1. Müügitingimused kehtivad solar-grid.ee veebipoe Klientide (edaspidi Klient) ja Nordichand OÜ vahel kaupade ostmisel-müümisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
1.2. solar-grid.ee kasutajaks registreerimisel või kaupade ostmisel kohalduvad käesoleva  Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused ning käesoleva lepingu tingimused.
1.3. Nordichand OÜ jätab endale õiguse teha veebilehel muudatusi müügitingimustes ja müügihindades.

 

Ostu-müügi lepingu jõustumine

2.1. Nordichand OÜ müüb ja Klient ostab veebipoes pakutavaid tooteid.
2.2. Kliendi ja solar-grid.ee vaheline ostu-müügi leping jõustub alates kauba tasumisest Nordichand OÜ arvelduskontole.
2.3. solar-grid.ee veebipoes tellimuse vormistamisel ja kauba eest tasumisel  kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

 

Hinnad

3.1. solar-grid.ee veebipoes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
3.2. Nordichand OÜ jätab endale õiguse kaupade hindasid muuta. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinnamuudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli märgitud ostukorvis tellimuse vormistamise hetkel.

 

Kauba eest tasumine

4.1. Kliendid tasuvad tellimuse kinnituse / ettemaksu arve alusel kauba eest pangaülekandega Nordichand OÜ arvelduskontole LHV panka. Tasuda tuleb 100 % ettemaksu summast.

 

Tarnetingimused

5.1. Peale ostu-müügi lepingu jõustumist ja Kauba eest tasumist, saadab Nordichand OÜ Kliendile laos oleva kauba  postipaki teenusega või kulleriga Kliendi  tellimusel näidatud aadressile 7 päeva jooksul.
5.2. Kaup, mis ei ole Nordichand OÜ laos, tarnitakse kliendi poolt edastatud aadressile kuni 2 ( kahe) kuu jooksul.
5.3. Nordichand OÜ on kohustatud Klienti esimesel võimalusel teavitama tarnetingimuste või -tähtaja muutustest.
5.4. Nordichand OÜ ei vastuta toodete kohale toimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5.5. Kliendil on õigus nõuda transpordi käigus kahjustada saanud kauba asendamist või hinna korrigeerimist. Vigastada saanud kaubaks ei loeta tootepakendit.
5.6. Kui Kauba maksumus ületab 1000 € (käibemaksuta), on transport Eesti Vabariigi piires on tasuta.
5.7. Nordichand OÜ ei vastuta ja ei ole kohustatud Kliendile korvama kaudseid (saamata jäänud tulu, leppetrahvid vms.) ja kolmandatele isikutele tekitatud kahjusid, mis on tingitud  tarnetingimuste ja / või -tähtaja muutustest, toote vigadest ja / või sobimatusest, transpordikahjustustest, asendamisvõimaluse puudumisest  või tarnevõimaluse lõppemisest.

 

Tagastamisõigus

6.1. Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on Kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest, mitme samaliigiliste kaupade tarne puhul esimese osa kättesaamisest.
6.2. Vastavalt VÕS §-le 53 lg 4 ei kohaldu VÕS § 56 kaupadele, mis on valmistatud, arvestades Kliendi erivajadusi ja mis on valmistatud Kliendi esitatud tingimuste kohaselt.
6.3. Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja originaalpakendis.
6.4. Kauba tagastamiskulud kannab klient (maks. 10 €, VÕS §194 lg 4), välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
6.5. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil info@solar-grid.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama järgmist informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ning tagastuse põhjus.
6.6. Kui Klient lepingust taganeb, tagastatakse talle Kauba maksumus mitte hiljem kui 30 päeva jooksul lepingust taganemise teate kätte saamisest. Kaup peab olema tagastatud Nordichand OÜ lattu aadressil Lembitu, Tobraselja küla, Viljandi vald, 71068 Viljandimaa.
6.7. Klient peab Kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 5 päeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest.

 

Pretensioonide esitamise kord

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada kahe aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
7.2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama solar-grid.ee  probleemist e-posti aadressil info@solar-grid.ee ning esitama järgmise informatsiooni: Kliendi nimi, tellimuse number, toote nimi ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud koheselt, kuid mitte hiljem kui kahe nädala jooksul peale defekti avastamist.
7.3. Nordichand OÜ ei vastuta Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest , defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel , toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

 

Vastutus ja vääramatud jõud

8.1. Nordichand OÜ vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Nordichand OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest  Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja korras.
8.2. Nordichand OÜ ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohale toimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohale toomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Nordichand OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

 

Privaatsus

9.1. solar-grid.ee veebilehe kasutamisega annab Klient selge ja teadliku nõusoleku Nordichand OÜ-le enda isikuandmete töötlemiseks.
9.2. Nordichand OÜ kasutab Kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks ja ei avalda neid kolmandatele osapooltele.
9.3. Nordichand OÜ-l on õigus kasutada Kliendi isikuandmeid uudiskirja ja reklaamisõnumite edastamiseks.

 

Muud tingimused

10.1. Kõik solar-grid.ee  fotod ja tekstid on kaitstud Autoriõiguse seadusega.
10.2. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on pooltel õigus pöörduda kohtusse.